Integritetspolicy

Mäklarföretaget WestEast behandlar de personuppgifter som lämnats till WestEast i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgiftsansvarig är WestEast Stockholm AB.

Allmänt

WestEast registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. De personuppgifter som kommer att registreras och behandlas i datasystem är de som behövs för att fullgöra förmedlingsuppdraget samt tillhandahålla tjänster och kunderbjudanden. Personuppgifter som det är fråga om är exempelvis uppgifter om namn, adress, mail, telefonnummer och personnummer samt uppgifter kopplade till specifikt objekt, såsom fastighetsbeteckning, avgivna bud och slutlig prisuppgift. Personuppgifterna samlas in när en person anlitar en fastighetsmäklare, svarar på enkäter, formulär, tävlingar, tar del av säljerbjudande, kampanjer eller på annat sätt kommer i kontakt med WestEast.

Uppdatering/ Komplettering

För att hålla WestEast register aktuella, kan WestEast komma att komplettera och uppdatera lagrade personuppgifterna löpande från privata och offentliga register. Det uppgifterna kan komma att kompletteras med är t ex uppgift om fullständigt för- och efternamn, adress, ytterligare telefonnummer och födelsedatum. Uppgifter som löpande kan komma att uppdateras är t ex telefonnummer och adress.

Ändamål med behandling av erhållna personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är i första hand att administrera förmedlingen av en bostad eller annat objekt, tjänst eller vara eller fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats. Detta inkluderar publicering av uppgifter och bilder på egna eller samarbetspartners hemsidor för marknadsföring av den bostad som förmedlas. Behandling av uppgifter sker också för att WestEast ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag och för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Vidare kan bilder, förmedlade bostäders försäljningspriser och adresser var för sig eller tillsammans offentliggöras och publiceras på egna eller samarbetspartners hemsidor eller på annat sätt i syfte att marknadsföra WestEast och dess verksamhet och/eller för nyhetsändamål. 

Marknadsföring

Personuppgifter kan behandlas för marknadsföringsändamål. WestEast kan komma att använda bilder, adress och övrigt informationsmaterial för förmedlade objekt i marknadsföringssyfte som s.k. "referensobjekt".

Överföring

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), som utövar tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige. En mäklare är enligt lag skyldig att tillhandahålla FMI uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsynsverksamhet. 

Särskild lagring och behandling av uppgift om det mellan säljare och köpare avtalade försäljningspriset för det förmedlade objektet, ensamt eller tillsammans med adressuppgift för objektet, kommer att ske och bland annat överföras till WestEast´s samarbetspart, Hemnet Service HNS AB, för lagring och behandling som underlag för statistiktjänster och publicering av slutpriset tillsammans med objektsadressen till kunder som på internet anmält intresse av att få sådan uppgift. 

Vissa personuppgifter kan komma att överföras till WestEast samarbetsparters. Till exempel för publicering på Internet och för statistiktjänster. Personuppgifter kan således komma att behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka WestEast samarbetar. Samarbetspartners till vilka överföring kan komma att ske är bland annat Hemnet, Booli, Bovision och Hittahem med flera.

Rättelse och kontakt

Personuppgiftsansvarig är WestEast Stockholm AB eller det bolag som upprättat ett köpekontrakt mellan en köpare och en säljare. Den vars personuppgifter registrerats har rätt att efter ansökan en gång per år kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som WestEast registrerat och behandlar i sina register och som rör den sökande. Ansökan ska göras brevledes till WestEast Stockholm AB och vara egenhändigt undertecknad. Den kan därför inte översändas via e-post. Om någon uppgift i registren är felaktig rättas uppgiften omgående efter det att WestEast uppmärksammats om felet. 

Kontaktuppgifter:

WestEast Stockholm AB

Tel: 08-410 415 56
Mail: info@westeast.se
Hemsida: www.westeast.se

Org nr: 559016-9701